Procedura stvaranja ugovornih obveza

GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

S I S A K

 

Klasa:006-01/12-01/1

Ur.broj: 2176/05-17-12-6

 

 

STVARANJE OBVEZA

ZA KOJE  JE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

Red.

broj

 

 AKTIVNOST

 

   ODGOVORNOST

 

DOKUMENT

 

       ROK

 

1.

 

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

 

Zaposlenici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti zajedno s ravnateljicom

 

 

Obrazac prijedloga s opisom potrebne opreme/usluga/radova i okvirnom cijenom

 

Tijekom godine,a najkasnije mjesec dana prije pripreme god.plana nabave za slijedeću godinu

 

 2.

 

Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu opreme/usluga/radova

Kod centraliziranog procesa osnivač/

Ako proces nije centraliziran /zaposlenici nositelji pojedinih poslova u suradnji s stručnjakom osnivača.

 

Tehnička i natječajna dokumentacija

 

Do početka godine u kojoj se pokreće postupak nabave

 

3.

 

Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan/proračun

 

Osoba zadužena za koordinaciju pripreme fin.plana/voditelj računovodstva

 

 

Financijski plan / proračun

 

Rujan/ listopad /studeni

 

4.

 

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave

 

 Zaposlenici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti. Ravnateljica i /ili zaposlenik treba preispitati stvarnu potrebu za predmetom nabave,osobiti ako je prošlo šest i više mjeseci

od pokretanja prijedloga za nabavu

 

 

 

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom

 

Tijekom godine

 

5.

 

Provjera dali je prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom

 

Zaposlenik na poslovima za financiranje

Ako DA – odobrenje pokretanja postupka

Ako NE – negativan odgovor na prijedlog za pokretanje postupka

 

2 dana od zaprimanja

 

 

 

6.

 

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave s odobrenjem zaposlenika na poslovima financija

 

 

 Zaposlenici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti  

 

 

Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom i odobrenjem zaposlenika na poslovima financija

 

 2 dana od zaprimanja odgovora od zaposlenika na poslovima financija

 

7.

 

Provjera dali je tehnička i natječajna dokumentacija u skladu s propisima o javnoj nabavi

 

Služba za javnu nabavu osnivač

 

Ako DA –  pokreće se  postupak javne nabave

Ako NE – vraća dokumentaciju s komentarima na doradu

 

 

 Najviše 30 dana od zaprimanja prijedloga za pokretanje postupka javne nabave

 

8.

 

Pokretanje postupka javne nabave

 

Ravnatelj ili osoba koju ovlasti ( ne može biti zaposlenik zaposlen na poslovima financija )

 

 

Objava natječaja

 

Tijekom godine

 

STVARANJE OBVEZA

ZA KOJE NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

 

Red.

broj

 

 AKTIVNOST

 

   ODGOVORNOST

 

DOKUMENT

 

       ROK

 

1.

 

Prijedlog za nabavu opreme/korištenje usluga/radove

 

Zaposlenici – nositelji pojedinih poslova i aktivnosti

 

 

Narudžbenica, nacrt ugovora

 

Tijekom godine

 

 2.

 

Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom/proračunom

 

Zaposlenik na poslovima za financije

 

Ako DA – ravnatelj odobrava sklapanje ugovora/narudžbe

Ako NE – ravnatelj daje negativan odgovor na prijedlog

 

 

Do 7 dana od zaprimanja prijedloga )

 

3.

 

Sklapanje ugovora/narudžbe

 

Ravnatelj odnosno osoba koju ovlasti

 

Ugovor / narudžba

 

Ne duže od 30 dana od dana odobrenja od zaposlenika na poslovima za financiranje

 

 

 

                                                              M.P.

 

                                                                                       R a v n a t e l j i c a:

                                                                                       Davorka Obradović