Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovrem...

GRADSKI MUZEJ SISAK

Kralja Tomislava 10

S I S A K

Klasa:006-01/12-01/1

Ur.broj: 2176/05-17-12-5

 

Na temelju članka  36. Statuta Gradskog muzeja Sisak, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana  23.02.2012. godine, donosi

 

PROCEDURU ZAPRIMANJA RAČUNA, NJIHOVE PROVJERE I

PRAVOVREMENOG PLAĆANJA

 

Red.

broj

 

 AKTIVNOST

 

   ODGOVORNOST

 

DOKUMENT

 

       ROK

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Primljen račun dobavljača

 

 

 

 

 

Zaposlenik nadležan za financije

 

Zaprima račun koji dobiva prijemni pečat s datumom primitka.

Provjerava formalne provjere svih elemenata računa i matematičke kontrole te kompletira račun sa otpremnicom odnosno zapisnikom o obavljenoj usluzi i narudžbenicom.

Nakon kompletiranja dokumentacije i provedenih kontrola računa, račun šalje zaposleniku koji je tražio narudžbenicu / nabavu/ radi obavljanja suštinskih kontrola

 

 

 

3 dana od dana zaprimanja računa

( ne uračunavajući potrebne izmjene i traženje dodatne dokumentacije )

 

 

 2.

 

Primljen račun dobavljača od zaposlenika nadležnog za financije

 

Zaposlenik koji je predložio nabavu

 

Nakon suštinske kontrole računa, račun odobrava potpisom i prosljeđuje zaposleniku nadležnom za financije

 

 

10 dana od dana primitka računa ( uključujući sve potrebne provjere i kontrole )

 

 

 

3.

Primljen račun dobavljača – ovjeren odnosno odobren za plaćanje od strane zaposlenika koji je predložio nabavu-korisnika opreme/usluga/radova

 

Zaposlenik nadležan za financije

Odobrava račun za evidentiranje u računovodstvenom sustavu i daje nalog za plaćanje u skladu s datumom dospijeća

 

2 dana od dana zaprimanja računa

 

                                                                           Predsjednik  Upravnog vijeća

 

                                                                           Vlatka Vukelić