Zbirka arheološke dokumentacije

Zbirka sadrži arheološku dokumentaciju koja je sastavni dio svakog arheološkog istraživanja ili arheološkog nadzora. Sadrži terensku dokumentaciju koja se sastoji od terenskog dnevnika, popisa stratigrafskih jedinica, popisa nalaza, popisa posebnih nalaza, popisa uzoraka, popisa fotografija, opisa stratigrafskih jedinica te nacrtnu dokumentaciju: geodetske snimke u apsolutnim kotama, tlocrte, nacrte, presjeke itd.

  • Sisak, A. Starčevića 40
  • Sisak, Lučka kapetanija 2009., zračni snimak
  • Sv. Kvirin - faze istraživanja